Executive coach

 

EXECUTIVE AND LIFE COACH

HR CONSULTANT 


                นักบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์/ นักบริหารและที่ปรึกษางานด้านการพัฒนาองค์กร/ การบริหารการเปลี่ยนแปลง/ และนักวางกลยุทธ์และบริหารการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร/ โค้ชด้านการพัฒนาจุดแข็งของบุคลากร และการโค้ชผู้บริหาร (Strength-Based and Executive Coach)
 
ประวัติวิชาชีพโดยสรุป (CAREER PROFILE)
                ประสบการณ์เกือบ 20 ปี ในการบริหารงานและเป็นที่ปรึกษาด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร ด้วยการเป็นผู้วางแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ และเป็น Business Partner ทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้บริหารระดับสูงในองค์กรระดับโลกที่มีความซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรอย่างรวดเร็ว อาทิ ธนาคาร บริษัทที่ปรึกษากฏหมาย บริษัทที่ปรึกษาทด้านการบริหารและเทคโนโลยี บริษัทรถยนต์ บริษัทบริหารอสังหาริมทรัพย์ บริษัทโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ที่ปรึกษาด้านบริหารงานบุคคลในองค์การมหาชน ภายใต้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสีื่อสาร วิทยากรบรรยายพิเศษให้กับกระทรวงสาธารณสุข
ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในอาชีพ (PROFESSIONAL EXPERTISE)
                งานสร้างกลยุทธ์ วางแผนและปฎิบัติการด้านบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ งานออกแบบการพัฒนาองค์กร (Organizational Design and Development)  งานออกแบบและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (Performance Design and Development) งานออกแบบและพัฒนาการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Performance Management System) สร้างกลยุธ์และวางแผนการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร งานบริหารโครงการ งานบริหารการเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมและสร้างความยอมรับในการเปลี่ยนแปลงของพนักงานที่มีต่อองค์กร งานพัฒนาการเป็นผู้นำและเพิ่มศักยภาพการทำงาน งานวางแผนกำลังคน งานสรรหาและคัดเลือกกำลังคน งานการเจรจาต่อรองการจ้างงาน  งานวางแผนหาผู้สืบทอดตำแหน่งเชิงรุก (Succession Planning) งานวางแผนการรักษาพนักงานให้อยู่ร่วมกับองค์กร (Retention Strategy) งานการให้รางวัลและการแสดงความขอบคุณ งานการโค้ชการพัฒนาจุดเด่น และการโค้ชผู้บริหาร (Strength-Based and Executive Coach)

ประสบการณ์การทำงาน (WORKING EXPERIENCES)

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเลคโทรนิกส์ (Electronics Transaction Development Agency--ETDA) 2555-2556

ที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและองค์กร
                ให้คำปรึกษาในทุกๆ ด้านที่เก่ียวข้องกับงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลและองค์กร ให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารสูงสุดในการแก้ปัญหาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์องค์กร รวมทั้งให้คำแนะนำผู้ดำเนินงานด้านงานบริหารบุคคลในการดำเนินงานและการปฏิบัติงานต่างๆ ตามแผนงานที่วางไว้ นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่เป็น Strength-Based and Executive Coach ให้แก่ทีมผู้บริหาร และทีมนักบริหารงานบุคคล อีกทั้งดำเนินการสอนเรื่องการสัมภาษณ์โดยใช้วิธี Behavioral-Based Interviewให้กับผู้บริหารที่ต้องมีบทบาทในการสัมภาษณ์อีกด้วย

ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด ประเทศไทย (Standard Chartered Bank) -- 2547–2549

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

                  มีบทบาทเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Partner) กับแผนกต่างๆ ในธนาคาร 6 แผนก ประกอบด้วย แผนกบัญชีและการเงิน แผนกเทคโนโลยี สำนักงานบริหาร แผนกการสื่อสารองค์กร แผนกกฎหมาย แผนกบริการกลาง ให้กับธนาคารที่นับเป็นหนึ่งในสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบธุรกิจในประเทศต่างๆ มากกว่า 56 ประเทศ
 • ทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้บริหาร ร่วมวางแผนกลยุทธ์ในการทำธุรกิจ โดยการวางกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อสนับสนุนให้จุดมุ่งหมายทางธุรกิจบรรลุผล  ให้คำแนะนำและเข้าแก้ปัญหาต่างๆ ทั้งเพื่อการปรับโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อดำเนินการให้กลยุทธ์ที่วางไว้ประสบความสำเร็จ ในการดำเนินงานได้รับการยอมรับจากกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholder) ทุกฝ่าย จากการที่แผนกต่างๆ ปฏิบัติตามกิจกรรมและโครงการที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลจัดขึ้น  
 • ประสานงานและร่วมผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรในการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยองค์กรจะมีการประเมินผลงานเพื่อให้พนักงานเรียนรู้ตลอดเวลา (Performance Culture)โดยใช้ร่วมกับระบบการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Performance Management System) และแผนการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรและการวัดผลสำเร็จ ที่ศูนย์ความเป็นเสิศ (Center of Excellence) ได้สร้างแบบขึ้น และธนาคารได้ถือปฎิบัติในทุกประเทศ
 • ให้คำแนะนำผู้บริหารในระดับต่างๆ ในการบริหารและการปฎิบัติต่อพนักงานในปกครอง อาทิเช่น การพัฒนากำลังคน การให้โอกาสพนักงานได้ทำงานในสิ่งที่ตนถนัด โดยใช้เครื่องมือช่วยหาจุดแข็ง (Strength Finder) ของแต่ละคนโดยใช้ แบบสอบถามที่พัฒนาโดยสถาบันแกลลัป (Gallup Organization) ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • วางแผนหาผู้สืบทอดตำแหน่งเชิงรุก (Succession Planning) จากระดับซีอีโอ ลงมาสามระดับของระดับผู้บริหาร บริหารจัดการพนักงานที่คุณลักษณะ ความรู้ ความสามารถ และมีศักยภาพที่จะเป็นกำลังสำคัญสำหรับองค์กรในอนาคต (Talent Management) รวมถึงการเข้าไปดูแลให้การพัฒนาศักยภาพของบุคคลเหล่านั้นเกิดขึ้นจริง ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการเป็นธนาคารที่พนักงานอยากร่วมงานด้วย
 • สร้างกลยุทธ์และดำเนินตามแผนการรักษาพนักงานให้อยู่ร่วมกับองค์กร (Retention Strategy) ทำให้ลดอัตราการลาออกจาก 25% เหลือ 12% ในปีถัดมา ได้รับผลการประเมินความพึงพอใจของพนักงานในแผนกต่างๆ ที่อยู่ในความดูแลสูงถึง 90% สูงจากผลการประเมินเมื่อสองปีก่อน โดยการใช้โปรแกรมแบบสอบถาม Q12 ของสถาบันแกลลัป (Gallup Organization)
 • ได้รับมอบหมายให้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการอำนวยการ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบนโยบายปฏิบัติการ (Steering Committee) โครงการพัฒนาประสิทธิผลองค์กร (Organizational Effectiveness) โดยร่วมงานอย่างใกล้ชิดกับผู้บริหารระดับสูงในคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเสิศ (Center of Excellence) ที่สำนักงานใหญ่ประเทศอังกฤษ เป็นผู้ดำเนินการศึกษา และหาข้อเสนอแนะในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร และการพัฒนาการปฎิบัติงานในฝ่ายทรัพยากรบุคคลของธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด ทุกประเทศทั่วโลก
 • ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกพนักงานตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารระดับกลาง พร้อมทั้งพัฒนากลยุทธในการรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กร และสร้างศูนย์ข้อมูลรายชื่อและรายละเอียดของบุคคลที่มีศักยภาพที่จะมาแทนตำแหน่งสำคัญๆ หากตำแหน่งว่างลง ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร
 • ทำหน้าที่พนักงานสัมพันธ์ไกล่เกลี่ยกรณีที่พนักงานมีความไม่พึงพอใจองค์กร เพื่อป้องกันปัญหาอันอาจจะนำไปสู่การเกิดคดีความที่กรมแรงงาน
 
บริษัทเบเคอร์แอนด์แม็คเคนซี่ ประเทศไทย (BAKER & Mc KENZIE) -- 2545-2547
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยาการมนุษย์ (Human Resources Manager)
                เป็นผู้จัดระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลใหม่ให้กับบริษัทเบเคอร์แอนด์แมคเคนซี่ ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษากฏหมายระดับโลกสาขาประเทศไทย โดยการเปลี่ยนภาพลักษณ์ ของแผนกที่ให้บริการทั่วไป  ให้มีความทันสมัยทั้งในด้านการบริหารจัดการที่มีความเป็นระบบ วัดผลได้ และนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เป็นผู้นำในการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัท โดยการใช้ต้นแบบความสามารถ (Competency Model) มาเป็นหลักในการพัฒนาต่อเนื่อง การสร้างแบบดังกล่าวเริ่มจากกระบวนการเบื้องต้นจนสำเร็จเป็นแบบแผน สามารถใช้กับพนักงานที่ปรึกษากฏหมาย และพนักงานฝ่ายสนันสนุนทุกแผนกเป็นผลสำเร็จ หลังจากนั้นศูนย์ความเป็นเสิศ(Center of Excellence) ของบริษัทเบเคอร์ฯ ที่มีหน้าที่พัฒนาโครงการต่างๆ เพื่อนำมาใช้ปฎิบัติทั่วโลก ได้นำแบบดังกล่าวที่ประเทศไทยพัฒนาเสร็จแล้วไปสานต่อเพื่อปรับใช้กับบริษัทเบเคอร์ฯ ทุกสาขาทั่วโลก
 • ออกแบบและพัฒนาการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Performance Management System) ขึ้นใหม่ให้เห็นเป็นรูปธรรม โดยเชื่อมโยงต่อมาจากต้นแบบความสามารถ (Competency Model) ที่สร้างเสร็จแล้ว รวมทั้งสามารถจัดตั้งระบบการสื่อสารสองทางที่เปิดโอกาสให้หัวหน้างานและผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีการพูดคุยให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน และได้มีการวางแผนพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพได้ชัดเจนขึ้น
 • บริหารและดำเนินการประเมินผลการทำงานประจำปีทั้งส่วนที่เป็นที่ปรึกษากฎหมาย และพนักงานฝ่ายสนับสนุนทุกฝ่าย
 • ออกแบบกระบวบการทำงานในแผนกทรัพยากรบุคคลใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน
 • วางกลยุทธ์ระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคคลากรใหม่ ออกแบบกระบวนการดังกล่าวให้กระชับและมีประสิทธภาพ โดยการประสานงานกับผู้บริหารและผู้ที่เป็นหุ้นส่วนบริษัท ในการวางแผนกำลังคน เพื่อให้ได้รับบุคลากรที่มีความสามารถและเหมาะกับองค์กรเข้ามาร่วมงาน โดยที่ค่าใช้จ่ายในการสรรหาอยู่ในระดับที่เหมาะสม
 •  ได้นำกลยุทธ์สรรหาบุคลากรระบบใหม่ด้วยการออกโครงการพนักงานแนะนำพนักงาน (Employee Referral Program) เข้ามาใช้และประสบผลสำเร็จ
 • เขียนคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของทุกตำแหน่งงานขึ้น เพื่อทำให้มีการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Development) มีแนวทางมากขึ้น  และทำให้การจัดโครงสร้างเงินเดือน (Salary Structure) ทำได้ชัดเจนขึ้น
 • ดำเนินการค้นหาและประเมินความต้องการในการพัฒนาความสามารถและศักยภาพของพนักงาน เพื่อนำมาสร้างโปรแกรมการให้การอบรมและพัฒนา เพื่อพนักงานสามารถทำงานตอบสนองกลยุทธ์ทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี หลังจากนั้น มีการวัดผลจากการอบรมและพัฒนาดังกล่าว
 • นำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงาน โดยร่วมงานอย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีที่ประเทศฮ่องกง ในการออกแบบและสร้างระบบการทำงานที่ใช้เทคโนโลยีมาแทนกำลังคน ทำให้การปฎิบัติงานประจำวันมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยลดเวลาในการทำงานของเจ้าหน้าที่ลงได้ 35%
 บริษัทแอคเซ็นเจอร์จำกัด (Accenture, เดิมเรียก แอนเดอร์ซัน คอนซัลติ้ง) -- 2540-2544
ที่ปรึกษาอาวุโส (Senior Consultant) ส่วนงานด้านการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ (Organization and Human Performance)
             หนึ่งในทีมงานให้คำปรึกษาด้านการออกแบบการพัฒนาองค์กร(Organizational Design and Development) การออกแบบและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (Performance Design and Development) การสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นทุน (Human Capital) การบริหารและกำหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลง (Change Navigation) ให้กับโครงการต่างๆ ที่ดำเนินงานโดยบริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีระดับโลก
รายนามลูกค้าและโครงการต่างๆ ภายใต้ความรับผิดชอบ
 • บริษัทเอ็กซอนโมบิล จำกัด (ExxonMobil): โครงการนำระบบเอสเอพี (SAP) มาใช้ในการทำงานภายในองค์กรทุกระบบ  
                หัวหน้าทีมในส่วนงานการเชื่อมโยงโครงสร้างองค์กรหลังการเปลี่ยนแปลงให้มีประสิทธิภาพ การฝึกอบรมพนักงานให้สามารถทำงานกับระบบที่นำมาใช้ใหม่ การสำรวจความพร้อมของพนักงานในการยอมรับการเปลี่ยนแปลงในทางบวก และวางแนวทางแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลง การสื่อสารภายในองค์กรอันเกี่ยวเนื่องในโครงการให้แก่บริษัทเอ็กซอนโมบิลที่ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก..): โครงการปฏิรูปการบริหารจัดการภายใต้โครงการความช่วยเหลือจัดการทางเศรษฐกิจ
งานที่ได้รับมอบหมายประกอบด้วย
 • หัวหน้าทีมหนึ่งในโครงการการจัดขนาดกำลังคนในหน่วยงานราชการที่เหมาะสม  นำทีมในการดำเนินการศึกษาและเสนอแนะวิธีการเพื่อสนับสนุนให้โครงการดังกล่าวประสบผลสำเร็จ รวมทั้งได้จัดตั้งศูนย์กลางในการให้ข้อมูลส่งเสริมการเตรียมความพร้อมและการปรับตัวของข้าราชการที่ประสงค์จะเกษียณอายุก่อนกำหนด และจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการจัดหางาน โดยร่วมมือกับกระทรวงแรงงานและภาคเอกชนในการช่วยให้ข้าราชที่ประสงค์จะเกษียณอายุก่อนกำหนด ได้มีโอกาสทำงานต่อหลังลาออกจากระบบราชการเป็นผลสำเร็จ
 • หัวหน้าทีมในการวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารภายในองค์กรอันเกี่ยวเนื่องกับโครงการหลัก เพื่อสร้างความเข้าใจและการยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  ให้การฝึกอบรมข้าราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้มีหน้าที่ในการสื่อสารข้อมูลต่อไปตามลำดับเพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 • บริษัทยูไนเต็ด แทร็คเตอร์ จำกัด (United Tractor): โครงการปฎิรูปการจัดการธุรกิจ (โดยการนำระบบเอสเอพี (SAP) มาใช้ในการปฎิบัติงาน)
             หัวหน้าทีมในการจัดเตรียมและสร้างความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของพนักงาน วางกลยุทธ์และแผนงานด้านการสื่อสารภายในองค์กรให้กับผู้ปฎิบัติงาน พัฒนากิจกรรมในการเสริมสร้างความเข้าใจและการยอมรับการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับพนักงานและผู้บริหารทุกระดับให้แก่บริษัทผู้ขายรถและอุปกรณ์เครื่องยนต์หนักยักษ์ใหญ่ของประเทศอินโดนีเซียอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อลดแรงต่อต้านและทำให้การเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากโครงการปฎิรูปการจัดการธุรกิจได้รับความสำเร็จอย่างราบรื่น
 • บริษัทไทยพลาสติกและเคมิคอล จำกัด (Thai Plastic and Chemicals):  โครงการการออกแบบโครงสร้างองค์กรและวางนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
             หัวหน้าทีมในการจัดเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของพนักงาน วางกลยุทธ์และแผนให้กับผู้ปฎิบัติงานด้านการสื่อสารภายในองค์กรเพื่อสร้างความเข้าใจและยอมรับต่อพนักงานและผู้บริหารทุกระดับของบริษัทผู้ผลิตพลาสติกรายใหญ่ของเมืองไทย
 • บริษัทเดล คอมพิวเตอร์ จำกัด (Dell Computer): โครงการนำซอล์ฟแวร์มาใช้ในระบบการผลิต
             หัวหน้าทีมในการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายในการจัดการฝึกอบรมพนักงานทุกระดับในเอเชียแปซิฟิค เพื่อให้สามารถใช้ระบบใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ  วางกลยุทธ์และแผนในการสื่อสารภายในองค์กรถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างราบรื่น โครงการใช้สำนักงานในประเทศมาเลเซียเป็นฐานการปฎิบัติงาน 
 
บริษัทเมืองทอง ซอร์ แมเนจเมนท์ จำกัด (Muangthong Saur Management) -- 2536-2537
ผู้จัดการฝ่ายการสื่อสารองค์กร (Corporate Communications Manager)
             ร่วมจัดตั้งแผนกประชาสัมพันธ์ และแผนกลูกค้าสัมพันธ์ให้กับบริษัทบริหารอสังหาริมทรัพย์หลังการขายโครงการเมืองทองธานี ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทบางกอกแลนด์ และบริษัทซอร์ไทย จำกัด อันเป็นริษัทลูกของบริษัทซอร์ ประเทศฝรั่งเศส
 • กำหนดทิศทางและอนุมัติการทำงานของบริษัทโฆษณาในการจัดทำและผลิตสื่อต่างๆ ที่จะใช้ในการสื่อสารองค์กร รวมถึงงานการสร้างเอกลักษณ์องค์กร (Corporate Identity)
 • กำหนดนโยบายการให้บริการลูกค้า
 • จัดฝึกอบรมพนักงานในการให้บริการลูกค้า
 • ดำเนินงานเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่อสื่อมวลชน
 • ทำหน้าที่สื่อมวลชนสัมพันธ์ และรัฐสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
บริษัทดามาสค์ บีบีดีโอ แอดเวอร์ไทซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (Damask BBDO Advertising)-- 2533-2535
ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (Public Relations Manager)
             เป็นผู้บุกเบิกในการเปลี่ยนโฉมแผนกประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานให้บริการกับลูกค้าที่ใช้บริการงานโฆษณาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย มาเป็นหน่วยงานประชาสัมพันธ์ที่สร้างรายได้ให้บริษัท และทำให้บริษัทเป็นหนึ่งในบริษัทร่วมทุนข้ามชาติที่ดีที่สุดในประเทศไทยที่ให้บริการลูกค้าครบวงจรทั้งงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์
 • วางแผนและให้คำแนะนำเชิงกุลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจ รวมทั้งการแข่งขันประมูลงานเพื่อให้ได้ลูกค้ารายใหม่
 • ดำเนินงานตามแผนประชาสัมพันธ์ที่ได้วางไว้ บริหารการลงข่าวประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ
 • จัดทำและวางแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายในงานประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมต่างๆ ของลูกค้าแต่ละราย
 • ดำเนินงานกิจกรรมอันเกี่ยวข้องกับสื่อมวลชน เช่น จัดงานแถลงข่าว เปิดตัวสินค้าใหม่ จัดสัมภาษณ์พิเศษ ส่งข่าวแจก เป็นต้น
 • ทำหน้าที่สื่อมวลชนสัมพันธ์ และเป็นพิธีกรในงานแถลงข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ทั้งของบริษัทลูกค้าและบริษัทตนเอง
 • ลูกค้าในความรับผิดชอบ อาทิ บริษัทรถยนต์เมอซิเดซ เบนซ์ บริษัทคิวเอท ปิโตรเลียม น้ำมันพืชกุ๊ก เครื่องสำอางคิวเพรส โอเรียลทอล พริ้นเซส น้ำอัดลมซาสี่ สุราสิงหราช สบู่หอมนกแก้ว บริษัทอัพจอห์น เครื่องแก้วตรามงกุฎ พัดลมมิสทรัล ไก่ทอดเอแอนด์ดับบลิว เสื้อผ้าบลู คอร์นเนอร์ โครงการเมืองทองธานี ฟลอร่าวิล คอนโดมิเนียม เมืองอัญมนี เจโมโพลิส โครงการเลค การ์เด้นวิลล์ คอนโดมิเนียม ลากูนคอนโดมิเนียม เป็นต้น
 
บริษัทฮอนด้าคาร์ส (ประเทศไทย) จำกัด -- 2531-2533
ประชาสัมพันธ์อาวุโส (Public Relations Executive)
             สร้างการยอมรับในกลุ่มผู้บริหารระดับสูงให้เห็นความสำคัญของงานการประชาสัมพันธ์ และเป็นบุคคลแรกในการจัดตั้งแผนกประชาสัมพันธ์ขึ้นเป็นผลสำเร็จให้กับบริษัทรถยนต์ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ
 • พัฒนาแผนประชาสัมพันธ์ และดำเนินการตามโครงการต่างๆ ที่ตั้งไว้ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
จัดเตรียมและเขียนข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ ในการเผยแพร่ให้กับสื่อมวลชนในโอกาสต่างๆ
 • ให้คำแนะนำและประสานงานกับบริษัทตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ทั่วประเทศในการดำเนินการอันเกี่ยวเนื่องกับภาพลักณ์ของบริษัท และงานประชาสัมพันธ์
 • จัดตั้งและวางแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายในงานประชาสัมพันธ์
 • ทำหน้าที่สื่อมวลชนสัมพันธ์ และเป็นพิธีกรในงานแถลงข่าวและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท
 
ประวัติการศึกษา/ ประกาศนียบัตร
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยโมแนช (Monash University) มลรัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย
 • ปริญญาตรีเกียรตินิยม คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพ ประเทศไทย
 • ได้รับการรับรองจากสถาบันแกลลัป (Gallup Organization) ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้เป็นโค้ชในการพัฒนาจุดเด่นของบุคลากร
 • ประกาศนียบัตรด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ เคนเนซอ (Kennesaw State University) มลรัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตรการเป็นโค้ช จากสถาบัน Success Motivation ตามหลักการและสมรรถนะหลักของ International Coach Federation  (ICF) ประเทศสหรัฐอเมริกา
 
การฝึกอบรม และสมาคมที่เข้าร่วมกิจการรม
 • การวางกลยุทธ์ และการออกแบบการให้รางวัลผลประโยชน์และค่าทดแทน โดย ธนาคารสแตนดาร์ด  ชาร์เตอร์ด ประเทศฮ่องกง
 • การใช้ระบบและเครื่องมือในการสรรหาและว่าจ้างอย่างมีประสิทธิผล กรุงเทพ
 • การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน กรุงเทพ
 • อบรมบุคลากรเพื่อเป็นผู้สอน (Train the Trainer Program)
 • การฝึกอบรมจัดโดยสถาบันฝึกอบรมบริษัท แอนเดอร์สัน คอนซัลติ้ง  (Andersen Consulting School), เมืองเซนต์ ชาลล์ มลรัฐชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Capability Design School;
 • Designing Performance Change;
 • Human Performance Design School;
 • Change Management Consolidation;
 • Change Management for SAP Projects;
 • SAP Internal Training for FI, CO and HR Module
 การฝึกอบรมจัดโดยสถาบันฝึกอบรมบริษัท แอนเดอร์สัน คอนซัลติ้ง  (Andersen Consulting School), กรุงเทพ
 • Change Fundamentals;
 • Effective Presentation;
 • Spirit of Facilitation;
 • Team Development
 เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมนักบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ - Society for Human Resource Management (SHRM), ประเทศสหรัฐอเมริกา

 [1]
 [2]
  
 
LEARNING 
Powered by MakeWebEasy.com