YPDC


YOUNG PROFESSIONAL DEVELOPMENT CENTER

ศักยภาพโอกาส

Capability

Competency

Talent


Opportunity 

Development 

Responsibilty

 
 
 
เมื่อคุณ.....คนรุ่นใหม่
  • ต้องการ เรียนรู้ ทำได้ 
  • ต้องการ มีโอกาสและมีประสบการณ์ทำงาน
  • ต้องการ เพิ่มพูนความสามารถ เพื่ออนาคต
YPDP - Young Professional Development Program
 
 
 

เมื่อบริษัท.....พัฒนาไปข้างหน้า
  • ต้องการ เพิ่มขีดจำกัดให้ผลิตผลงานที่สูงขึ้น
  • ต้องการ พลังคนรุ่นใหม่ทีพร้อมสนับสนุนงานให้สำเร็จ
  • ต้องการ ทีมงานคนรุ่นใหม่ ให้เสริมสร้างอนาคตขององค์กร
YPDC - Young Professional Development Center

 
 
 
 
YPDP : Call +66-99-341 9142
YPDC : Phone +66-99-181 5539
Administration: Ph.+66-91-1800 229
Email: dsc@occc.asia
  

 
 
 
 
LEARNING 
Powered by MakeWebEasy.com